Merchant Partners Asset Management Limited

Merchant Partners Securities PCL.

Our Services

Online Service

ท่านสามารถทำรายการต่างๆ ต่อไปนี้ได้ด้วยตัวท่านเอง ผ่านระบบออนไลน์

ยินยอมให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)


คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่ระบบ

จัดการคำขอใช้สิทธิของ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านสามารถ ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านระบบได้ด้วยตัวของท่านเองตามหัวข้อดังนี้

  • สิทธิ์การจัดการด้านความยินยอม
  • สิทธิ์การเข้าถึง
  • สิทธิ์การโอนย้ายข้อมูล
  • สิทธิ์การคัดค้าน
  • สิทธิ์การลบข้อมูล
  • สิทธิ์การจำกัดข้อมูล
  • สิทธิ์การแก้ไขข้อมูล


คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่ระบบ

ทำแบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน

ท่านสามารถทำแบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุนได้ด้วยตัวของท่านเอง ผ่านระบบ


คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่ระบบ

ตรวจสอบข้อมูลการลงทุน (กองทุนส่วนบุคคล)

สำหรับลูกค้า บลจ. ที่มีบัญชี กองทุนส่วนบุคคล เท่านั้น


คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่ระบบ