Contact us

Contact us

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด   

942/170-171 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 1 ชั้น 25                             
ถนนพระราม 4 แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500

https://goo.gl/maps/eqrx4WPSy3gKrJ987

02-660-6677

[email protected]

Merchant Partners

@merchantpartners


บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)

942/81  อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 1 ชั้น 2
ถนนพระราม 4 แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500

https://goo.gl/maps/eqrx4WPSy3gKrJ987

02-660-6624

[email protected]

Merchant Partners

@merchantpartners


บริษัท เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด 

215 ชั้น 7 ถนนเยาวราช
แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์
กรุงเทพมหานคร 10100

https://goo.gl/maps/eqrx4WPSy3gKrJ987

02-660-6688


บริษัท เมอร์ชั่น แคปิตอล จำกัด

942/81  อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 1 ชั้น 2
ถนนพระราม 4 แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500

02-660-6688